Function Graph 0Basic Block 0Opcode: b8 02 00 00 00sub_804e1a0:Opcode: b8 02 00 00 00mov     eax0x2Opcode: 53push    ebxOpcode: 51push    ecxOpcode: 52push    edxOpcode: 56push    esiOpcode: 8b 5c 24 14mov     ebxdword [esp+0x14]Opcode: 8b 4c 24 18mov     ecxdword [esp+0x18 {arg_8}]Opcode: 8b 54 24 1cmov     edxdword [esp+0x1c {arg_c}]Opcode: 8b 74 24 20mov     esidword [esp+0x20 {arg_10}]Opcode: 81 f9 00 c0 47 43cmp     ecx0x4347c000Opcode: 72 50jb      0x804e211Basic Block 1Opcode: cd 80int     0x80Opcode: 5epop     esiOpcode: 5apop     edxOpcode: 59pop     ecxOpcode: 5bpop     ebxOpcode: c3retn    Basic Block 2Opcode: 81 f9 00 d0 47 43cmp     ecx0x4347d000Opcode: 73 48jae     0x804e211Basic Block 3Opcode: 83 fb 01cmp     ebx0x1Opcode: 74 08je      0x804e1d6Basic Block 4Opcode: 83 fa 04cmp     edx0x4Opcode: 72 05jb      0x804e1e0Basic Block 5Opcode: 85 dbtest    ebxebxOpcode: 74 04je      0x804e1d6Basic Block 6Opcode: 83 fa 00cmp     edx0x0Opcode: 74 2cje      0x804e211Basic Block 7Opcode: e9 1c 9e ff ffjmp     0x8047ffcBasic Block 8Opcode: 85 dbtest    ebxebxOpcode: 75 3bjne     0x804e211Basic Block 9Opcode: 51push    ecxOpcode: 52push    edxOpcode: 50push    eaxOpcode: 89 d0mov     eaxedxOpcode: c1 e0 10shl     eax0x10Opcode: ba fc f9 04 08mov     edxdata_804f9fcOpcode: 81 e1 ff ff 00 00and     ecx0xffffOpcode: 09 c1or      ecxeaxOpcode: 60pushad  Opcode: e8 a0 9e ff ffcall    sub_80480a0Opcode: 89 44 24 1cmov     dword [esp+0x1c {__return_addr}]eaxOpcode: 61popad   Opcode: 85 c0test    eaxeaxOpcode: 58pop     eax  {0x2}Opcode: 5apop     edxOpcode: 59pop     ecxOpcode: 74 05je      0x804e211Basic Block 10Opcode: e9 ea 9d ff ffjmp     0x8047ffb