Function Graph 0Basic Block 0Opcode: 55sub_80480a0:Opcode: 55push    ebpOpcode: 53push    ebxOpcode: 57push    ediOpcode: 56push    esiOpcode: 50push    eaxOpcode: 89 cemov     esiecxOpcode: c1 ee 10shr     esi0x10Opcode: 66 83 3a 00cmp     word [edx]0x0Opcode: 75 1ejne     0x80480ceBasic Block 1Opcode: 0f b7 c1movzx   eaxcxOpcode: 01 f0add     eaxesiOpcode: 89 04 24mov     dword [esp]eaxOpcode: eb 01jmp     0x80480d9Basic Block 2Opcode: 66 c7 42 02 00 00mov     word [edx+0x2]0x0Opcode: b8 02 00 00 00mov     eax0x2Opcode: eb 07jmp     0x80480c4Basic Block 3Opcode: 0f b7 f1movzx   esicxOpcode: 3b 34 24cmp     esidword [esp {var_14}]Opcode: 73 59jae     0x804813aBasic Block 4Opcode: 83 f8 12cmp     eax0x12Opcode: 75 f4jne     0x80480bdBasic Block 5Opcode: 31 c0xor     eaxeax  {0x0}Opcode: 31 f6xor     esiesi  {0x0}Opcode: 31 dbxor     ebxebx  {0x0}Opcode: 31 edxor     ebpebp  {0x0}Opcode: eb 06jmp     0x804814aBasic Block 6Opcode: b3 0fmov     bl0xfOpcode: 31 f6xor     esiesi  {0x0}Opcode: eb 03jmp     0x80480eaBasic Block 7Opcode: 66 c7 04 42 ff ffmov     word [edx+eax*2]0xffffOpcode: 40inc     eaxBasic Block 8Opcode: 66 c7 02 01 00mov     word [edx]0x1Basic Block 9Opcode: 83 fe 0fcmp     esi0xfOpcode: 77 20ja      0x804816fBasic Block 10Opcode: 0f b7 7c 72 04movzx   ediword [edx+esi*2+0x4]Opcode: 83 fe 10cmp     esi0x10Opcode: 74 3bje      0x804812fBasic Block 11Opcode: 83 c4 04add     esp0x4 {var_10}Opcode: 5epop     esiOpcode: 5fpop     ediOpcode: 5bpop     ebxOpcode: 5dpop     ebpOpcode: c3retn    Basic Block 12Opcode: 0f b7 7c 72 04movzx   ediword [edx+esi*2+0x4]Opcode: 0f b7 cdmovzx   ecxbpOpcode: 41inc     ecxOpcode: 31 edxor     ebpebp  {0x0}Opcode: 39 cfcmp     ediecxOpcode: 75 e6jne     0x8048144Basic Block 13Opcode: 66 39 f9cmp     cxdiOpcode: 76 a4jbe     0x80480d8Basic Block 14Opcode: 66 39 f9cmp     cxdiOpcode: 74 eeje      0x80480e7Basic Block 15Opcode: 46inc     esiOpcode: 89 ebmov     ebxebpOpcode: 66 89 fdmov     bpdiBasic Block 16Opcode: 8d 4b 01lea     ecx[ebx+0x1]Opcode: 80 f9 03cmp     cl0x3Opcode: 74 06je      0x804816cBasic Block 17Opcode: 41inc     ecxBasic Block 18Opcode: 66 89 4a 24mov     word [edx+0x24]cxOpcode: eb 9ejmp     0x80480d8Basic Block 19Opcode: 46inc     esiOpcode: fe cbdec     blBasic Block 20Opcode: 66 39 f9cmp     cxdiOpcode: 73 e9jae     0x80480e7Basic Block 21Opcode: 31 c0xor     eaxeax  {0x0}Opcode: 40inc     eax  {0x1}Basic Block 22Opcode: 0f b6 ebmovzx   ebpblOpcode: 45inc     ebpOpcode: eb d8jmp     0x8048144Basic Block 23Opcode: 0f b7 7c 72 02movzx   ediword [edx+esi*2+0x2]Opcode: 66 39 f9cmp     cxdiOpcode: 76 dfjbe     0x80480e7Basic Block 24Opcode: 0f b6 ebmovzx   ebpblOpcode: bf 0f 00 00 00mov     edi0xfOpcode: 29 efsub     ediebpOpcode: bd 0f 00 00 00mov     ebp0xfOpcode: eb 0bjmp     0x8048124Basic Block 25Opcode: 39 f5cmp     ebpesiOpcode: 77 f1ja      0x8048119Basic Block 26Opcode: 66 8b 44 6a 02mov     axword [edx+ebp*2+0x2]Opcode: 66 89 44 6a 04mov     word [edx+ebp*2+0x4]axOpcode: 4ddec     ebpBasic Block 27Opcode: 66 89 4c 7a 04mov     word [edx+edi*2+0x4]cxOpcode: eb b8jmp     0x80480e7