Function Graph 0Basic Block 0Opcode: b8 9e 02 05 08sub_8048900:Opcode: b8 9e 02 05 08mov     eaxdata_805029eOpcode: c3retn