Function Graph 0Basic Block 0Opcode: b8 5e 02 05 08sub_8048880:Opcode: b8 5e 02 05 08mov     eaxdata_805025eOpcode: c3retn