Function Graph 0Basic Block 0Opcode: 6a 00sub_804e67e:Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 68 48 fc 04 08push    0x804fc48Opcode: 68 b7 06 05 08push    0x80506b7Opcode: e8 1f 00 00 00call    sub_804e6aeOpcode: 83 c4 0cadd     esp0xc {__return_addr}Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 83 c4 18add     esp0x18 {__return_addr}Opcode: 9cpushfd  Opcode: 58pop     eaxOpcode: 25 3b ff ff ffand     eax0xffffff3bOpcode: 50push    eaxOpcode: 9dpopfd   Opcode: 6a 00push    0x0Opcode: 58pop     eax  {0x0}Opcode: c3retn