Function Graph 0Basic Block 0Opcode: 83 ec 0csub_8048df0:Opcode: 83 ec 0csub     esp0xcOpcode: c7 04 24 18 04 00 00mov     dword [esp {var_c}]0x418Opcode: e8 51 06 00 00call    sub_8049450Opcode: 31 c9xor     ecxecx  {0x0}Opcode: 85 c0test    eaxeaxOpcode: 74 36je      0x8048e3bBasic Block 1Opcode: 89 c8mov     eaxecxOpcode: 83 c4 0cadd     esp0xc {__return_addr}Opcode: c3retn    Basic Block 2Opcode: 8b 4c 24 14mov     ecxdword [esp+0x14 {arg_8}]Opcode: 8b 54 24 10mov     edxdword [esp+0x10 {arg_4}]Opcode: 89 10mov     dword [eax]edxOpcode: 83 f9 01cmp     ecx0x1Opcode: b9 01 00 00 00mov     ecx0x1Opcode: 83 d9 ffsbb     ecx0xffffffffOpcode: 89 48 04mov     dword [eax+0x4]ecxOpcode: c7 40 08 00 00 00 00mov     dword [eax+0x8]0x0Opcode: c7 40 0c 00 00 00 00mov     dword [eax+0xc]0x0Opcode: c7 40 14 00 00 00 00mov     dword [eax+0x14]0x0Opcode: c7 40 10 00 00 00 00mov     dword [eax+0x10]0x0Opcode: 89 c1mov     ecxeax