Function Graph 0Basic Block 0Opcode: ff f1sub_804da30:Opcode: ff f1push    ecxOpcode: e9 38 cc ff ffjmp     0x804a66fBasic Block 1Opcode: 59pop     ecxOpcode: 80 79 ff f4cmp     byte [ecx-0x1]0xf4Opcode: 75 08jne     0x804a67eBasic Block 2Opcode: 81 f9 77 83 04 08cmp     ecxsub_804c417-0x40a0Opcode: 0f 84 44 04 00 00je      0x804aaceBasic Block 3Opcode: 81 e1 ff ff ff 7fand     ecx0x7fffffffOpcode: ff e1jmp     ecxBasic Block 4Opcode: b8 06 00 00 00mov     eaxdata_6Opcode: 8d 4d eelea     ecx[ebp-0x12]Opcode: 81 c1 01 00 00 00add     ecxdata_1Opcode: 89 0c 24mov     dword [esp]ecxOpcode: c7 44 24 04 06 00 00 00mov     dword [esp+data_4]data_6Opcode: 89 45 b0mov     dword [ebp-0x50]eaxOpcode: e8 0f ea ff ffcall    sub_80494feOpcode: 90nop     Opcode: 8d 4d eelea     ecx[ebp-0x12]Opcode: 81 c1 01 00 00 00add     ecxdata_1Opcode: 89 4d dcmov     dword [ebp-0x24]ecxOpcode: 8b 4d e4mov     ecxdword [ebp-0x1c]Opcode: 81 c1 0c 00 00 00add     ecxdata_cOpcode: 8b 55 dcmov     edxdword [ebp-0x24]Opcode: 89 0c 24mov     dword [esp]ecxOpcode: 0f b6 4a 05movzx   ecxbyte [edx+data_5]Opcode: 89 4c 24 04mov     dword [esp+data_4]ecxOpcode: 89 45 acmov     dword [ebp-0x54]eaxOpcode: e8 40 e8 ff ffcall    sub_804935bOpcode: 90nop     Opcode: 8b 45 dcmov     eaxdword [ebp-0x24]Opcode: 8b 00mov     eaxdword [eax]Opcode: 8b 4d e4mov     ecxdword [ebp-0x1c]Opcode: 89 41 1cmov     dword [ecx+0x1c]eaxOpcode: 8b 45 dcmov     eaxdword [ebp-0x24]Opcode: 8a 58 04mov     blbyte [eax+data_4]Opcode: 8b 45 e4mov     eaxdword [ebp-0x1c]Opcode: 88 58 20mov     byte [eax+data_20]blOpcode: e9 b5 03 00 00jmp     0x804aeedBasic Block 5Opcode: b8 01 00 00 00mov     eaxdata_1Opcode: cd 80int     0x80Opcode: cd 80{ Does not return }Basic Block 6Opcode: 8b 45 e4mov     eaxdword [ebp-0x1c]Opcode: 83 c4 70add     esp0x70Opcode: 5epop     esiOpcode: 5bpop     ebxOpcode: 5dpop     ebpOpcode: e9 42 d3 ff ffjmp     0x804823dBasic Block 7Opcode: 81 24 24 ff ff ff 7fand     dword [esp]0x7fffffffOpcode: 8b 0c 24mov     ecxdword [esp]Opcode: 80 39 90cmp     byte [ecx]0x90Opcode: 0f 85 1f 24 00 00jne     0x804a66fBasic Block 8Opcode: c3retn